Μητρώο Σπουδαστών - Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών - Ε.Κ.Π.Α1. Οδηγίες


Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα ακόλουθα:


Για την ένταξη στο Μητρώο Σπουδαστών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α., μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης:

  • Τα υποβαλλόμενα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους. Στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

    α) είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις, ώστε να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις,

    β) είτε αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία, εφόσον η ηλεκτρονική υποβολή είναι πλήρης.

  • Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής.
  • Εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο Σπουδαστών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α. με απόφαση του Δ.Σ. του Διδασκαλείου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τα τέλη φοιίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης.2. Υποβολή Αίτησης